Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας | Απαγόρευση χρήσης αμιάντου

Απαγόρευση χρήσης αμιάντου

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

 Σύμφωνα με την απόφαση ΑΧΣ 82/2003 (ΦΕΚ1045 Β’/2003) από 01-01-2005 απαγορεύεται διακίνηση και η χρήση προϊόντων που περιέχουν ίνες Αμιάντου. Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση η χρήση προϊόντων που ήταν ήδη εγκατεστημένα και σε λειτουργία πριν από την 01-01-2005 (ημερομηνία θέσεως σε εφαρμογή της οδηγίας 199/77/ΕΚ).

Σύμφωνα με έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους με αριθμ.3007499/1289/14-05-08 και την απόφαση ΑΧΣ 82/2003 (ΦΕΚ 1045/Β/2003) σε προϊόντα που περιέχουν αμίαντο και είναι ήδη σε χρήση πριν την 1-1-2005 χρησιμοποιείται η μέθοδος αδρανοποίησης του αμίαντου ως εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος μέχρι την τελική απόρριψή τους ή μέχρι το τέλος της διάρκειας λειτουργίας τους όπως επικάλυψη με ειδική βαφή κλπ. . Ακόμη απαγορεύεται κάθε μετακίνηση ή οποιαδήποτε χρήση των υλικών αμιάντου. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνση ή μετακίνηση των παραπάνω υλικών που περιέχουν ίνες αμιάντου θα πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία μας μελέτη ασφαλούς απομάκρυνσης και οι εργασίες να γίνουν από εξειδικευμένη και αδειοδοτημένη εταιρεία.

                                                      ΚΑΒΑΛΑ 09-01-13

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ