ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (ΗΖ)

Εκτύπωση

Αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/89003/443 (3)

Διαδικασία και δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Για την ΥΑ πατήστε εδώ

Για το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ) σε μορφή .doc πατήστε εδώ