Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικου της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικου της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Θέμα     : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας, στο πλαίσιο εγκεκριμένης προμήθειας:

Από τον ειδ. φορέα/κωδικό: 3151.1211.0001 «προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» του οικ/κού έτους 2019, προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ με το ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ. αριθ. 03/2903/2-8-19 (ΑΔΑ: ΨΤΑΙ7ΛΒ-Τ0Φ) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης , για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του ιατρείου της Δ/νσης Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Καβάλας

ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας του υλικού για το σκοπό για τον οποίο ζητείται, συνολικού ποσού μέχρι...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...