Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων κτιρίων καθώς και του λοιπού εξοπλισμού των κτιρίων της Π.Ε. Καβάλας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων κτιρίων καθώς και του λοιπού εξοπλισμού των κτιρίων της Π.Ε. Καβάλας.

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων κτιρίων καθώς  και του λοιπού εξοπλισμού των Κτιρίων της Περιφερειακής  Ενότητας Καβάλας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με τις αποφάσεις  ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 03/2715 & 2716/31-07-2019 (ΑΔΑ:ΩΨ6Σ7ΛΒ-ΦΜΚ&Ω0Ι37ΛΒ-ΕΝ4), (ΑΔΑΜ:19REQ005386328 2019-08-02 & 19REQ005387068 2019-08-02), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των Κτηρίων της Π.Ε Καβάλας, όπως  επίσης   και των λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων,   (Ηλεκτρομηχανολογικών και του λοιπού εξοπλισμού που χρίζουν επισκευή) προς αποκατάσταση των βλαβών τους...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλίκ εδώ...