Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση ανταλλακτικών στο φωτοκό TOSHIBA studio 167

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση ανταλλακτικών στο φωτο\κό TOSHIBA studio 167

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την αντικατάσταση ανταλλακτικών  στο φωτοαντιγραφικό

TOSHIBA studio 167 της Υπηρεσίας μας:


Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 3/718/12-3-19 (ΑΔΑ: 65ΒΜ7ΛΒ-ΚΜΥ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την αντικατάσταση των παρακάτω ανταλλακτικών  στο φωτοαντιγραφικό TOSHIBAstudio 167 της Υπηρεσίας μας: α) BLADE-RECτεμ. 1, β) SCRAPER-282 τεμ. 5 , λεπίδας τυμπάνου BL-2320D τεμ. 1, αξίας μέχρι 121,95 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των  ανταλλακτικών  στο  φωτοαντιγραφικό.

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3391.1329.0001 οικονομικού έτους 2019...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...