Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο συντήρησης και επισκευής των φωτογραφικών μηχανημάτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο συντήρησης και επισκευής των φωτογραφικών μηχανημάτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας,

στο πλαίσιο συντήρησης και επισκευής των φωτογραφικών μηχανημάτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας καθώς και της αγοράς ενός ανταλλακτικού προς αντικατάσταση σε ένα από ένα αυτά λόγω φθοράς, και σύμφωνα με τις 03/4437/18-10-2018(ΑΔΑ: 7ΥΝΣ7ΛΒ-Λ48) και την 03/4019/18-10-2018 (ΑΔΑ:Ω9207ΛΒ-ΑΘ6) αναλήψεις υποχρέωσης δαπάνης, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας των υλικών/υπηρεσιών για το σκοπό για τον οποίο ζητούνται.

Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν...

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.