Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Εξοπλισμού και υλικών οδοποιίας ΠΕ Καβάλας»

Εκτύπωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, έχοντας υπόψη την υφιστάμενη πίστωση του προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ με ΚΑΕ 3071.9781.007 οικ. έτους 2018 για την πληρωμή του έργου «Εξοπλισμός και υλικά οδοποιίας ΠΕ Καβάλας» με κωδικό έργου : 172007001, πηγή χρηματοδότησης ΤΕΟ και κωδικό εξόδου 3071.9781.0007 (Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΚΗΜΔΗΣ: 18REQ0027291002018)

Προσκαλεί

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια «Εξοπλισμού και υλικών οδοποιίας ΠΕ Καβάλας»

Συνημμένα έγγραφα:

Πρόσκληση

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΤΕΥΔ