Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της δράσης «ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ» με τον Σύλλογο Δυτικομακεδόνων Ν. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της δράσης «ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ» με τον Σύλλογο Δυτικομακεδόνων Ν. Καβάλας

Εκτύπωση
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας  και  Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ” ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  Ν.  ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΕ Ε.Φ. 3351, Κ.Α.Ε. 0844.0013,  ΑΞΟΝΑ 2,   ΜΕΤΡΟ 2.2 ΚΑΙ ΚΕ  182011008

Η ΠΑΜΘ-ΠΕ Καβάλας θα συνδιοργανώσει την δράση “ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ” ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ  Ν.  ΚΑΒΑΛΑΣ, που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο ΠΕ Καβάλας στις 13/10/2018, σύμφωνα την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/3452 (ΑΔΑ:ΩΔΚΥ7ΛΒ-ΣΡΥ), ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας των υλικών/υπηρεσιών για το σκοπό για τον οποίο ζητούνται.

Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας, θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά η περιγραφή ανά είδος υλικού/υπηρεσίας καθώς και η προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με τα ζητούμενα στην παρούσα πρόσκληση. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι εντός των πλαισίων της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξύσματα σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που καθιστούν ασαφείς η  δυσανάγνωστες και πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.