Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας RICOH 2060 και RICOH 2510 με διαδικασία απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας RICOH 2060 και RICOH 2510 με διαδικασία απευθείας ανάθεσης

Εκτύπωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με υπ’ αρίθμ.πρωτ.03/1283/23-04-2018 (ΑΔΑ : ΩΚ0Ζ7ΛΒ-ΕΒΓ) & 03/1284/23-04-2018 (ΑΔΑ : ΨΨΚΓ7ΛΒ-34Ψ), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την επισκευή και συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας RICOH 2060 και RICOH 2510, συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.