Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση των δύο φωτ/κών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση των δύο φωτ/κών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Καβάλας

Εκτύπωση

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Καβάλας, για την κάλυψη των αναγκών της για την προμήθεια των κάτωθι υλικών που είναι απαραίτητα για την επισκευή και συντήρηση των δύο φωτ/κών που διαθέτει η Δ/νσή, ανακοινώνει σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/ 1752/30-05-2017 (ΑΔΑ: 7ΧΩΚ7ΛΒ-ΘΘΚ), πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήρια ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας των προσφερόμενων υλικών/υπηρεσιών για τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται...

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.