Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | ∆ιακήρυξη 6/2016 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας

∆ιακήρυξη 6/2016 συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

                                                                 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2016
Συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη:
Α. Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ
(Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας), Καβάλας προϋπολογισμού 30.000,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0823.0001.
Β. Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών
της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας), προϋπολογισμού 5.000,00€,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0829.0001.
3Γ. Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των ∆/νσεων
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας και ∆/νσης ∆ημόσιας Υγείας &
Κοινωνικής Μέριμνας, προϋπολογισμού 5.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
σε βάρος του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 3072.0829.0001.

για περισσότερα πατήστε εδώ