Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας Και Ιατρού Εργασίας Για Την Π.Ε. Καβάλας.

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία: 19 / 06 / 2018

Ημέρα:

Ωρα: 12:30 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

 

Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

ΚΑΕ

 

3072.0879.0001

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

 

3.600,00 €

 

περισσότερα