Δελτίο τύπου σχετικά με την συγκρότηση Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων Π.Ε. Καβάλας ως εξής:

Δαλκίτσης Χαράλαμπος του Χρήστου  μέλος του Δ.Σ του Δικηγορικού Συλλόγου ως πρόεδρος, Αργυρίου Βασίλειος  εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων ως μέλος και Κούτρας Ιωάννης εκπρόσωπος  Επιμελητηρίου  Καβάλας ως μέλος.

Η θητεία της επιτροπής είναι δύο έτη από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης και δύναται να παραταθεί  κατά ένα έτος με απόφαση του κατά τόπου αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη.