Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 3.4.4 του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020 για επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 3.4.4 του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020 για επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας

Εκτύπωση

Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η αρ. 69.1 (ΑΔΑ: 7ΓΝ94653ΠΓ-ΖΤΦ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μέτρο 3.4.4 του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020 για επενδυτικά σχέδια που αφορούν τη μεταποίηση προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας. Η πρόσκληση εκδόθηκε σε συνέχεια της αρ. 931/08-06-17 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΕ4Σ4653ΠΓ-5ΟΘ) που καθόριζε τη διαδικασία υπαγωγής πράξεων στο συγκεκριμένο Μέτρο.

Οι Δράσεις που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση είναι οι παρακάτω:

-Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.
-Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.
-Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
-Μεταποίηση των υποπροϊόντων.
-Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.
-Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργανώσεις, που έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης της υποβαλλόμενης προς ενίσχυση Πράξης και που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος της.

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται...

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.