Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στα Μέτρα 3.1.8 και 4.1.20 του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020 για επενδυτικά σχέδια που αφορούν τις επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στα Μέτρα 3.1.8 και 4.1.20 του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020 για επενδυτικά σχέδια που αφορούν τις επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών

Εκτύπωση

Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η 32.41.1 (ΑΔΑ: 6ΔΦΩ4653ΠΓ-ΨΝΑ) πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στα Μέτρα 3.1.8 και 4.1.20 του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020 για επενδυτικά σχέδια που αφορούν τις επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών. Η πρόσκληση εκδόθηκε σε συνέχεια της αρ. 932/08-06-17 Κ.Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΙΗΛ4653ΠΓ-0Η6) που καθόριζε τη διαδικασία υπαγωγής πράξεων στα συγκεκριμένα Μέτρα.

Οι Δράσεις που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση είναι οι παρακάτω:

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.