Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Υπηρεσίες | Π.Ε. Καβάλας | Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | Ορισμός ημερομηνίας έναρξης της συγκομιδής ακτινιδίων της ποικιλίας «Hayward» Έτους 2017

Ορισμός ημερομηνίας έναρξης της συγκομιδής ακτινιδίων της ποικιλίας «Hayward» Έτους 2017

Εκτύπωση

Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι:

1. Ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής ακτινιδίων της ποικιλίας «Hayward» για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, η 14η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Σάββατο.

2.Κάθε ενδιαφερόμενος που σκοπεύει να συγκομίσει ακτινίδια (εφόσον αυτά είναι επαρκώς ανεπτυγμένα και στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης), θα υποβάλει άπαξ σχετική υπεύθυνη δήλωση στην Υπηρεσία, ένα εικοσιτετράωρο πριν την έναρξη της συγκομιδής, στην οποία πέραν των άλλων θα δηλώνεται:

  1. Η ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής
  2. Η αναμενόμενη παραγωγή σε τόνους
  3. Ο τόπος αποθήκευσης (ακριβή στοιχεία αποθήκης)
  4. Ο τόπος συσκευασίας (ακριβή στοιχεία συσκευαστηρίου)

3.Κατά τη συσκευασία των συγκομισμένων ακτινιδίων στον τόπο παραγωγής και την πρώτη αποστολή τους προς οποιοδήποτε προορισμό (εγχώρια αγορά, κοινοτικές χώρες, τρίτες χώρες), οι βαθμοί ΒRΙΧ των καρπών πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2

4.Μετά την παραπάνω πρώτη αποστολή, σε όλα τα επόμενα στάδια διακίνησης οι βαθμοί ΒRΙΧ των καρπών πρέπει να είναι τουλάχιστον 9,5

5.Για την εφαρμογή των παραπάνω θα διενεργούνται έλεγχοι από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας ενώ, οι παραβάτες της παρούσας θα παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές κυρώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ( Ν.4235/2014 , ΦΕΚ 32/Α΄/11-2-2014 ).