Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανανέωση Πιστοποίησης-Επιτήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΚΤΕΟ Καβάλας έως το τέλος του 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανανέωση Πιστοποίησης-Επιτήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΚΤΕΟ Καβάλας έως το τέλος του 2019

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την ανανέωση Πιστοποίησης-Επιτήρηση του Συστήματος Διαχείρισης

Ποιότητας του ΚΤΕΟ Καβάλας έως το τέλος του 2019

Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/396/18-3-19 (ΑΔΑ: 6Δ7Γ7ΛΒ-Ψ47) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την για την ανανέωση Πιστοποίησης-Επιτήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΚΤΕΟ Καβάλας έως το τέλος του 2019 και σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015, αξίας μέχρι 750,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3391.0879.0011 οικονομικού έτους 2019

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...