Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση ανταλλακτικών στο φωτο\κό TOSHIBA studio 167

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την αντικατάσταση ανταλλακτικών  στο φωτοαντιγραφικό

TOSHIBA studio 167 της Υπηρεσίας μας:


Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 3/718/12-3-19 (ΑΔΑ: 65ΒΜ7ΛΒ-ΚΜΥ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την αντικατάσταση των παρακάτω ανταλλακτικών  στο φωτοαντιγραφικό TOSHIBAstudio 167 της Υπηρεσίας μας: α) BLADE-RECτεμ. 1, β) SCRAPER-282 τεμ. 5 , λεπίδας τυμπάνου BL-2320D τεμ. 1, αξίας μέχρι 121,95 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση των  ανταλλακτικών  στο  φωτοαντιγραφικό.

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3391.1329.0001 οικονομικού έτους 2019...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ...