Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου"Λειτουργία αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός κοίτης ρεμάτων νομού Καβάλας

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού Έργου"Λειτουργία αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός κοίτης ρεμάτων νομού Καβάλας

Εκτύπωση

                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ:
                                   «Λειτουργία αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός κοίτης ρεμάτων νομού Καβάλας»

Η   Οικονομική   Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.  προκηρύσσει  βάσει της αρ. 174/2019 απόφασής της, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «Λειτουργία αντιπλημμυρικών έργων και καθαρισμός κοίτης ρεμάτων νομού Καβάλας» με προϋπολογισμό: 600.000,00€ € (με ΦΠΑ 24%).
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5 /4/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ.
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 10/4/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ. μέσω του συστήματος ηλεκτρονικού δημόσιων συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ με α/α διαγωνισμού 80718...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ... 

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς κάντε κλίκ εδώ... 

Για την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων κάντε κλίκ εδώ... 

Για τον προϋπολογισμό της μελέτης κάντε κλίκ εδώ... 

Για το Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας κάντε κλίκ εδώ... 

Για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης κάντε κλίκ εδώ... 

Για την Τεχνική Περιγραφή κάντε κλίκ εδώ... 

Για το Περιγραφικό Τιμολόγιο κάντε κλίκ εδώ... 

Για τον Φάκελο Ασφάλειας-Υγείας κάντε κλίκ εδώ...