Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υποδημάτων εργασίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υποδημάτων εργασίας

Εκτύπωση

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας,

στο πλαίσιο προμήθειας 10 ζευγών αδιάβροχων και αντιολισθητικών υποδημάτων εργασίας για τους υπαλλήλους της Δ/νσης που ασκούν υγειονομικούς ελέγχους, και σύμφωνα με την 03/4227/1-11-2018(ΑΔΑ: 6Υ1Γ7ΛΒ-001) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την καταλληλότητα του υλικού για το σκοπό για τον οποίο ζητείται, συνολικού ποσού μέχρι 700 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3151, ΚΑΕ 1459.0001 οικονομικού έτους 2018, που ανήκει στο CPV 18830000-6.

Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ