Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια συγγράματος με τίτλο “The Travel and Tropical Medicine Manual” 5η έκδοση (2016)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια συγγράματος με τίτλο “The Travel and Tropical Medicine Manual” 5η έκδοση (2016)

Εκτύπωση

Η Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Καβάλας,

στο πλαίσιο προμήθειας του συγγράμματος με τίτλο “The Travel and Tropical Medicine Manual” 5η έκδοση (2016), και σύμφωνα με την 03/4226/1-11-2018(ΑΔΑ: 6Υ207ΛΒ-332) ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας του υλικού για το σκοπό για τον οποίο ζητείται, συνολικού ποσού μέχρι 80 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, του Ειδικού Φορέα 3151, ΚΑΕ 1121.0001 οικονομικού έτους 2018, που ανήκει στο CPV 22110000-4.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν εντός...

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλίκ εδώ