Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών και εργασίες επισκευής-συντήρησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών και εργασίες επισκευής-συντήρησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, προκειμένου να αποκαταστήσει την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των τεσσάρων (4) ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 03/3738/15-10-2018 (ΑΔΑ: Ω4Φ97ΛΒ-ΠΗΗ), 03/3906/15-10-2018 (ΑΔΑ: 60ΘΑ7ΛΒ-ΨΤ3) και 03/3907/15-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΘΔΤ7ΛΒ-952).

Η προμήθεια υλικών και η εκτέλεση των εργασιών επισκευής-συντήρησης των ανελκυστήρων, που απαιτούνται στα πλαίσια της παραπάνω αποκατάστασης, θα γίνουν με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό, θα πρέπει να...

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.