Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση των Φορτηγών οχημάτων και των Μηχανημάτων Έργων της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή και συντήρηση των Φορτηγών οχημάτων και των Μηχανημάτων Έργων της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, προκειμένου να προβεί στην επισκευή και συντήρηση των Φορτηγών οχημάτων και των Μηχανημάτων Έργων της Π.Ε. Καβάλας, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 03/321/15-02-2018 (ΑΔΑ: 6ΝΕΥ7ΛΒ-ΠΧΒ) και 03/320/15-02-2018 (ΑΔΑ: 65ΛΟ7ΛΒ-00Κ) εγκεκριμένες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Η επισκευή και συντήρηση αφορά είκοσι δύο (22) Φορτηγά οχήματα και Μηχανήματα Έργων με τα παρελκόμενά τους, τα οποία επιχειρούν για τις υπηρεσιακές ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Καβάλας, όπως αναφέρεται στο από 25-09-2018 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαπίστωσης βλαβών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχημάτων, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Π.Ε. Καβάλας και σε μέγιστη απόσταση 25 χλμ από την έδρα της.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για το έντυπο οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.