Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) εκτυπωτών Compuprint SP40 Plus with tractor για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών - Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) εκτυπωτών Compuprint SP40 Plus with tractor για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών - Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Η Δ/νση Μεταφορών – Επικοινωνιών της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ03/3196/4-9-18 (ΑΔΑ: 66ΟΛ7ΛΒ-ΞΙΙ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την προμήθεια τριών (3) εκτυπωτών Compuprint SP40 Plus with tractor για την λειτουργία των εφαρμογών του κεντρικού συστήματος (online) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για το Τμήματος Αδειών Οδήγησης & το Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας μας, αξίας μέχρι 3.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά τους στην Υπηρεσία μας, η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και η σύνδεσή τους με το κεντρικού συστήματος (online) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για την εκτύπωση των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων.

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 3072.1723.0001 οικονομικού έτους 2018.

Επισημαίνουμε ότι η σύγκριση των προσφορών, για την ανάδειξη του μειοδότη, θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

Η προσφορά θα υποβληθεί...

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.