Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο συνδ/σης της δράσης « Αντάμωμα Μικρασιατών Β.Ελλάδας»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο συνδ/σης της δράσης « Αντάμωμα Μικρασιατών Β.Ελλάδας»

Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας

«Συνδιοργάνωση της Δράσης « Αντάμωμα Μικρασιατών Β.Ελλάδας» με τον Πολιτιστικό - Αιμοδοτικό Σύλλογο Αμισιανών

ΜΕ   Ε.Φ. 3351,   Κ.Α.Ε.3351.0844.0013 , ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2,   ΜΕΤΡΟ 2.2   ΚΑΙ   Κ.Ε. 182011023  

Η ΠΑΜΘ-ΠΕ Καβάλας θα συνδιοργανώσει την δράση

« Αντάμωμα Μικρασιατών Β.Ελλάδας» με τον Πολιτιστικό - Αιμοδοτικό Σύλλογο Αμισιανών

που θα πραγματοποιηθεί στα Αμισιανά Καβάλας στις 1/9/2018, σύμφωνα την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/3120 (ΑΔΑ: 6ΕΓΒ7ΛΒ-Η6Β), ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας των υλικών/υπηρεσιών για το σκοπό για τον οποίο ζητούνται.

Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας, θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά η περιγραφή ανά είδος υλικού/υπηρεσίας καθώς και η προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με τα ζητούμενα στην παρούσα πρόσκληση. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι εντός των λαισίων της προϋπολογισθείσας δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξύσματα σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που καθιστούν ασαφείς η δυσανάγνωστες και πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο.


Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.