Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού έργου: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΤΗΘΑΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού έργου: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΤΗΘΑΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ»

Εκτύπωση

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, διακηρύσσει βάση της υπ’ αρ: 766/02.08.2018 απόφασης της, συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΤΗΘΑΙΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» με προϋπολογισμό: 74.393,80 € (με ΦΠΑ 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη, ημέρα 04.09.2018 και ώρα 10:00.

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ακέραιη μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

  1. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης μέχρι το ποσό της εγκεκριμένης πίστωσης των 74.400,00 €, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016.
  2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί μεμονωμένοι οικονομικοί φορείς:

Α. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο διαχείρισης μηχανημάτων έργου

Β. Ενώσεις οικονομικών φορέων υπό τους όρους των παρ. 2,3, και 4 του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016.

  1. Οι υπηρεσίες αφορούν στην στοιχειώδη συντήρηση και λειτουργία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καβάλας μήκους 650 χλμ. κυρίως τους χειμερινούς μήνες για την αντιμετώπιση δυσμενών καιρικών συνθηκών. Συνοπτικά, αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι:
  • Οι υπηρεσίες χειμερινής συντήρησης (προμήθεια άλατος, αλατοδιανομές και αποχιονισμοί)
  • Καθαρισμός των ερεισμάτων κάτω από τα στηθαία ασφαλείας
  • Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

Συνημμένα έγγραφα:

Τεχνικός φάκελος με ΑΔΑΜ

Εντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΤΕΥΔ