Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός έγχρωμου φωτοτυπικού πολυμηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με διαδικασία απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός έγχρωμου φωτοτυπικού πολυμηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με διαδικασία απευθείας ανάθεσης

Εκτύπωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ.πρωτ.03/2971/30-07-2018 (ΑΔΑ:67ΡΘ7ΛΒ-ΣΓΕ) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια ενός έγχρωμου φωτοτυπικού μηχανήματος συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας μας με τις εξής προδιαγραφές:

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον πίνακα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά πατήστε εδώ.