Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού έργου: «Άρση επικινδυνότητας στα πρανή της οδού παράκαμψης Οικισμού Ελαιοχωρίου Καβάλας»

Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού έργου: «Άρση επικινδυνότητας στα πρανή της οδού παράκαμψης Οικισμού Ελαιοχωρίου Καβάλας»

Εκτύπωση

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκηρύσσει βάσει της αρ.643/2018 απόφασής της, δημοπρασία με διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 2 του αρ. 32 του Ν. 4412/2016 για την κατασκευή του έργου: Άρση επικινδυνότητας στα πρανή της οδού παράκαμψης Οικισμού Ελαιοχωρίου Καβάλας  με προϋπολογισμό:150000€ (με ΦΠΑ 24%).

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η: 09.08.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. η οποία θα διεξαχθεί μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α συστήματος: 74558.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί της εκατό (%) σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.