Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλήρους εξοπλισμένου Οικίσκου που θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση των οργάνων-αναλυτών ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλήρους εξοπλισμένου Οικίσκου που θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση των οργάνων-αναλυτών ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Το Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικ. Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/2533/24-07-2018, με αριθμό ΑΔΑ: 6ΚΑΩ7ΛΒ-ΗΦ6 προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά, για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλήρους εξοπλισμένου Οικίσκου διαστάσεων 2,7μΧ 2,7μΧ 2,5μ (πλάτος, μήκος, ύψος) που θα χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση των οργάνων - αναλυτών ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης κατά μέγιστο μέχρι 20.000 € (είκοσι χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πιο αναλυτικά πρόκειται για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός πλήρους εξοπλισμένου Οικίσκου διαστάσεων 2,7μΧ 2,7μΧ 2,5μ (πλάτος, μήκος, ύψος) που θα τοποθετηθεί στην Κεντρική Πλατεία του Δήμου Καβάλας και συγκεκριμένα έναντι των υπογείων κάδων, από την πλευρά της οδού Δοϊράνης. Στην ουσία πρόκειται για την αντικατάσταση του υπάρχοντος Οικίσκου (τροχόσπιτο) με νέο Οικίσκο, επομένως απαιτείτε και η απεγκατάσταση των αναλυτών και των υπολοίπων εξαρτημάτων που αφορούν την λειτουργία του σταθμού ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης (φιάλες αερίων βαθμονόμησης, DATA LOGER, ιστούς μετεωρολογικών, κλπ) από τον υφιστάμενο σταθμό και εγκατάσταση - τοποθέτηση αυτών στον νέο Οικίσκο που θα τοποθετηθεί στην παραπάνω αναφερόμενη νέα θέση.

Θα πρέπει να μεριμνήσετε:

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.