Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης και ιστών οδοφωτισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια πινακίδων σήμανσης και ιστών οδοφωτισμού,για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  Π.Ε. Καβάλας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

CPV: 34992200-9, 34928472-7, 34928510-6, 34993000-4, ποσού 19.999,96 € με Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια πινακίδων σήμανσης και ιστών οδοφωτισμού, ανακοινώνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 128761/2367/25-09-2017 (ΑΔΑ: 7Θ727ΛΒ-ΠΨ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια πινακίδων σήμανσης και ιστών οδοφωτισμού, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 19.999,96 € με ΦΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω εγκεκριμένα τεύχη:

Ενδεικτικός προϋπολογισμός, Τιμολόγιο προμήθειας, Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, ΤΕΥΔ .

Για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση πατήστε εδώ ενώ από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε  το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.