Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά υγειονομικού υλικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά υγειονομικού υλικού

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο κάλυψης τρεχόντων αναγκών της, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 03/1836/8-6-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας των υλικών/υπηρεσιών για το σκοπό για τον οποίο ζητούνται, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού όπως περιγράφεται ακολούθως  περισσότερα