Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για την Π.Ε. Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας Και Ιατρού Εργασίας Για Την Π.Ε. Καβάλας.

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία: 19 / 06 / 2018

Ημέρα:

Ωρα: 12:30 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

 

Υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

ΚΑΕ

 

3072.0879.0001

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

 

3.600,00 €

 

περισσότερα