Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, (θαμνοκοπτικών, χλοοκοπτικών , αλυσοπρίονων κλπ ),για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, (θαμνοκοπτικών, χλοοκοπτικών , αλυσοπρίονων κλπ ),για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Εκτύπωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια μηχανολογικού και  λοιπού εξοπλισμού, (θαμνοκοπτικών, χλοοκοπτικών , αλυσοπρίονων κλπ ),για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της  Π.Ε. Καβάλας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

CPV: 16310000-1 (προμήθεια χορτοκοπτικών μηχανών), ποσού 10.000,00 € με Φ.Π.Α.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού , ανακοινώνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.03/οικ 675/09-02-2018 και (ΑΔΑ: ΨΩΦΕ7ΛΒ-Β00) εγκεκριμένη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την προμήθεια χορτοκοπτικών μηχανών κλπ, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας συνολικής ενδεικτικής δαπάνης 10.000,00 € με ΦΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη Τεχνική Έκθεση και Τεχνικές Προδιαγραφές.

Για να δείτε την αναλυτικά την πρόσκληση πατήστε εδώ.