Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο συμμετοχής στην διοργάνωση του KAVALA AIR SEA SHOW 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο συμμετοχής στην διοργάνωση του KAVALA AIR SEA SHOW 2018

Εκτύπωση

Η Περιφέρεια Α.Μ.Θ δια της Π.Ε. Καβάλας και η Δημωφέλεια του Δήμου Καβάλας θα συνδιοργανώσουν την δράση «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ KAVALA AIR SEA SHOW 2018» στις 29/06 και 30/06/2018 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/1805(ΑΔΑ:ΩΗ6Ζ7ΛΒ-ΔΒΞ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας των υλικών/υπηρεσιών για το σκοπό για τον οποίο ζητούνται. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές δεν θα πρέπει να έχουν ξύσματα σβησίματα ,προσθήκες, διορθώσεις και οτιδήποτε άλλο που καθιστούν ασαφείς η δυσανάγνωστες και πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.