Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων για τις άμεσες ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων για τις άμεσες ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων για τις άμεσες ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 03/1017/29-03-2018 (ΑΔΑ: Ψ4Ι67ΛΒ-ΜΞΚ), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καβάλας ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια. Τα εξαρτήματα φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα και είναι συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 1.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%).

Για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση πατήστε εδώ.