Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση, επισκευή καθώς και την προμήθεια ανταλλακτικών, που αφορούν το υπ΄αριθμ. ΚΗΗ-5117 Πολυμηχάνημα, εργοστασίου κατασκευής THOMAS της Π.Ε. Καβάλας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση, επισκευή καθώς και την προμήθεια ανταλλακτικών, που αφορούν το υπ΄αριθμ. ΚΗΗ-5117 Πολυμηχάνημα, εργοστασίου κατασκευής THOMAS της Π.Ε. Καβάλας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Εκτύπωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, προκειμένου να προβεί στην επισκευή ενός Πολυμηχανήματος , ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 03/321/15-02-2018 με (ΑΔΑ : 6ΝΕΥ7ΛΒ-ΠΧΒ) και 03/320/15-02-2018 (ΑΔΑ:65ΛΟ7ΛΒ-00Κ) εγκεκριμένες αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών επισκευής, αντίστοιχα.

Η επισκευή και συντήρηση αφορά...

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.