Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Περίληψη διακήρυξης ανοικτού μειoδοτικού διαγωνισμού έργου: «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού σκάλας Ραχωνίου επί της Ε.Ο. Λιμένα – Πρίνου νήσου Θάσου Ν. Καβάλας»

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού μειoδοτικού διαγωνισμού έργου: «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού σκάλας Ραχωνίου επί της Ε.Ο. Λιμένα – Πρίνου νήσου Θάσου Ν. Καβάλας»

Εκτύπωση

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει, βάσει της υπ’ αριθ. 221/2018 απόφασής της, συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού σκάλας Ραχωνίου επί της Ε.Ο. Λιμένα – Πρίνου νήσου Θάσου», με προϋπολογισμό 30.000,00€ που αναλύεται σε: εργασίες 24.193,55€ (στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, ΓΕ. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και 5.806,45€ ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15-05-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, οδός Εθνικής Αντίστασης 20, Διοικητήριο, 3ος όροφος, Γραφείο 337-338 και το σύστημα υποβολής προσφορών θα είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4412/16.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, οδός Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110 GR, μέχρι τις 10-05-2018. Επίσης προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη από τις ιστοσελίδες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (http://www.pekavalas.eu) και της ΠΑΜΘ (http://www.pamth.gov.gr) ή από τον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο, “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, εκτός από το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς. 

Συνημμένα έγγραφα:

Περίληψη διακήρυξης & Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΣΑΥ

ΦΑΥ
ΤΕΥΔ