Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης του κινητήρα κίνησης του υδραυλικού συστήματος του πολυμηχανήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-6510, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης του κινητήρα κίνησης του υδραυλικού συστήματος του πολυμηχανήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-6510, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Εκτύπωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, σε συνέχεια του από 04-04-2017 πρακτικού της επιτροπής διαπίστωσης φθορών και σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατ.Μακεδονίας-Θράκης με αριθμ.πρωτ.39362/792/13-04-2017 με ΑΔΑΜ : 17REQ000105605 2017-04-26 που όρισε υποέργο Κ.15 και αφορά την «Άμεση αποκατάσταση κινητήρα κίνησης εξαρτημάτων καταστροφέα χόρτων και κοπής κλαδιών του ΚΗΗ-6510 πολυμηχανήματος», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης του κινητήρα κίνησης του υδραυλικού συστήματος του πολυμηχανήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ-6510, συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει...

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.