Περίληψη διακήρυξης ανοικτού μειoδοτικού διαγωνισμού έργου: «Αποκατάσταση οδοφωτισμού οδικού δικτύου Ν. Καβάλας»

Εκτύπωση

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης προκηρύσσει, βάσει της υπ’ αριθ. 842/2017 απόφασής της, συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση οδοφωτισμού οδικού δικτύου Ν. Καβάλας», με προϋπολογισμό 72.000,00€ που αναλύεται σε: εργασίες 58.064,52€ (στα παραπάνω ποσά περιλαμβάνονται η δαπάνη εργασιών, ΓΕ. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και 13.935,48€ ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09-01-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, οδός Εθνικής Αντίστασης 20, Διοικητήριο, 3ος όροφος, Γραφείο 337-338 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν.4412/16.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, οδός Εθνικής Αντίστασης 20, Τ.Κ. 65110 GR, μέχρι τις 04-01-2018 ή από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (www.pekavalas.eu), εκτός από το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Συνημμένα έγγραφα:

ΑΔΑΜ Περίληψη και Διακήρυξη

Τεχνική Περιγραφή

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΤΕΥΔ