Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΠΑΜΘ - Π.Ε. Καβάλας για την προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση εξοπλισμού για το Studio τηλεδιάσκεψης της ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΠΑΜΘ - Π.Ε. Καβάλας για την προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση εξοπλισμού για το Studio τηλεδιάσκεψης της ΠΕ Καβάλας

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: « Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΠΑΜΘ - Π.Ε. Καβάλας για την προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση εξοπλισμού για το Studio τηλεδιάσκεψης της ΠΕ Καβάλας πλήρως λειτουργική και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Δικτύου Σύζευξις, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης »

Το Τμήμα Πληροφορικής της ΠΕ Καβάλας σύμφωνα με τις απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Αρ. Πρωτ. 03/4622 (ΑΔΑ:7ΑΙΔ7ΛΒ-ΞΛΖ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για:

Την προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση εξοπλισμού Συστήματος Τηλεδιάσκεψης Video conference Cisco SX-10 για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των Υπηρεσιών της ΠΑΜΘ / ΠΕ Καβάλας σε πραγματικό χρόνο και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Δικτύου Σύζευξις μέχρι πέντε χιλιάδες εκατόν δέκα οχτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (5.118,85€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. .

Για να δείτε αναλυτικά την πρόσκληση πατήστε εδώ.