Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΠΑΜΘ - Π.Ε. Καβάλας για την προμήθεια υλικών Πληροφορικής για τις ανάγκες των Υπηρεσιών ΠΑΜΘ/Π.Ε. Καβάλας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΠΑΜΘ - Π.Ε. Καβάλας για την προμήθεια υλικών Πληροφορικής για τις ανάγκες των Υπηρεσιών ΠΑΜΘ/Π.Ε. Καβάλας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΠΑΜΘ - Π.Ε. Καβάλας για την προμήθεια υλικών Πληροφορικής για τις ανάγκες των Υπηρεσιών ΠΑΜΘ/Π.Ε. Καβάλας, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης»

Το Τμήμα Πληροφορικής της ΠΕ Καβάλας σύμφωνα με τις απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με Αρ. Πρωτ. 03/4553 (ΑΔΑ:7ΔΩΕ7ΛΒ-9ΩΖ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει οικονομική προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω υλικών:

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.