Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης δεκατριών (13) Πολυμηχανήματων και Μηχανήματων Έργων της Π.Ε Καβάλας, τα οποία επιχειρούν στον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της κατά τους χειμερινούς μήνες

Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης δεκατριών (13) Πολυμηχανήματων και Μηχανήματων Έργων της Π.Ε Καβάλας, τα οποία επιχειρούν στον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της κατά τους χειμερινούς μήνες

Εκτύπωση

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας, προκειμένου να προβεί στην επισκευή και συντήρηση των Μηχανημάτων και Πολυμηχανημάτων της που επιχειρούν στον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Π.Ε Καβάλας κατά τους χειμερινούς μήνες, ανακοινώνει σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 03/451/13-03-2017 και (ΑΔΑ : 6ΣΜΣ7ΛΒ-0Β2) εγκεκριμένη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την παροχή υπηρεσιών επισκευής, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τις επισκευές και συντηρήσεις δεκατριών (13) Μηχανημάτων και πολυμηχανημάτων, συνολικής ενδεικτικής δαπάνης (11.500,00+2.760,00 ΦΠΑ )=14.260,00 € με ΦΠΑ., λαμβάνοντας υπόψη το από 30-10-2017 πρακτικό της επιτροπής διαπίστωσης φθορών & βλαβών (Υ.Α. 3373/390/20.03.75).

Η εν λόγω δαπάνη, θα βαρύνει και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του Ειδικού Φορέα με ΚΑΕ 3311.0861.0001 οικονομικού έτους 2017. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχημάτων, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Π.Ε. Καβάλας και σε μέγιστη απόσταση 25 χλμ από την έδρα της.

Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι...

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.