Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για την κατάθεση στεφανιών για τον εορτασμό των Ενόπλων Δυνάμεων Έτους 2017

Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για την κατάθεση στεφανιών για τον εορτασμό των Ενόπλων Δυνάμεων Έτους 2017

Εκτύπωση

Στο πλαίσιο του εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων, για την Τρίτη 21 Νοεμβρίου και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/2360,19-07-2017, με αριθμό ΑΔΑ :6ΓΚΙ7ΛΒ -ΛΒΜ , παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομική προσφορά για δυο στεφάνια μέχρι 80,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Π. Ε. Καβάλας του κωδικού 3072 0845 του οικονομικού έτους 2017.

Κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικώς, ή με τηλεομοιοτυπία μέχρι τις 23/10/2017 στις 09:00 στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.