Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για ηχητική κάλυψη για τον εορτασμό των Ενόπλων Δυνάμεων Έτους 2017

Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για ηχητική κάλυψη για τον εορτασμό των Ενόπλων Δυνάμεων Έτους 2017

Εκτύπωση

Στο πλαίσιο του εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων , για την Τρίτη 21 Νοεμβρίου σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/2359,19-07-2017, με αριθμό ΑΔΑ : 6ΙΨΜ7ΛΒ -ΞΣ4, παρακαλούμε να καταθέσετε:

οικονομική προσφορά μέχρι 500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Π. Ε. Καβάλας σε βάρος του κωδικού 3072 0845 του οικονομικού έτους 2017 για την ηχητική κάλυψη του εορτασμού των Ενόπλων Δυνάμεων 2017, όπου στο ηρώο της πόλης που θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.

Κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικώς, ή με τηλεομοιοτυπία μέχρι τις 23/10/2017 στις 09:00 στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.