Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για ηχητική κάλυψη για τον εορτασμό του Μακεδονικού Αγώνα Έτους 2017

Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για ηχητική κάλυψη για τον εορτασμό του Μακεδονικού Αγώνα Έτους 2017

Εκτύπωση

Στο πλαίσιο του εορτασμού του Μακεδονικού Αγώνα, για την Κυριακή   22 Οκτωβρίου 2017 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμό πρωτοκόλλου 03/ 3615,06-10-2017, με αριθμό ΑΔΑ :6ΨΖΙ7ΛΒ-Φ0Κ, παρακαλούμε να καταθέσετε:

οικονομική προσφορά μέχρι 200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Π. Ε. Καβάλας για την ηχητική κάλυψη του εορτασμού του Μακεδονικού Αγώνα 2017, στην προτομή του Στ. Μαυρομιχάλη , στις 10:30 την Κυριακή   22 Οκτωβρίου όπου θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.

Σύνολο 200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Π. Ε. Καβάλας σε βάρος του κωδικού 3072 0845 του οικονομικού έτους 2017.

Κριτήριο ανάθεσης η χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικώς, ή με τηλεομοιοτυπία μέχρι τις 10/10/2017 στις 09:00 στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.