Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αναγκών και την προμήθεια των κάτωθι υλικών που είναι απαραίτητα για τη «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «“5ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΕΒΡΙΤΩΝ ” ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΒΡΙΤΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ «Ο ΕΒΡΟΣ»»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των αναγκών και την προμήθεια των κάτωθι υλικών που είναι απαραίτητα για τη «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «“5ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΕΒΡΙΤΩΝ ” ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΒΡΙΤΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ «Ο ΕΒΡΟΣ»»

Εκτύπωση

Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Καβάλας, για την κάλυψη των αναγκών της για την προμήθεια των κάτωθι υλικών που είναι απαραίτητα για τη «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

«“5ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΕΒΡΙΤΩΝ ” ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΒΡΙΤΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ «Ο ΕΒΡΟΣ»»

ανακοινώνει σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/2945/18-8-2017 (ΑΔΑ: Ψ9Σ57ΛΒ-Δ18), πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήρια ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή υπό την προϋπόθεση καταλληλότητας των προσφερόμενων υλικών/υπηρεσιών για τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται, για τα εξής είδη αναλυτικά  περισσότερα