Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Καβάλας

Πρόσκληση εκδήλωσεις ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικού για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Καβάλας

Εκτύπωση

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Καβάλας για την κάλυψη των αναγκών της με προμήθεια υλικού και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/ 2560/21-07-2017 (ΑΔΑ: 69Γ97ΛΒ-Τ5Ε), ανακοινώνει την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατάθεση οικονομικών προσφορών με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στις προσφορές που θα κατατεθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας, θα πρέπει να αναγράφεται αναλυτικά στη περιγραφή η τιμολόγηση ανά μονάδα προϊόντος. Οι προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να είναι εντός των πλαισίων της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.