Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Περίληψη διακήρυξης ανοικτού μειoδοτικού διαγωνισμού έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας»

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού μειoδοτικού διαγωνισμού έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας»

Εκτύπωση

Η   Οικονομική   Επιτροπή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. προκηρύσσει βάσει της αρ. 180/20-03-2017 απόφασής της, ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες ασφαλτόστρωσης στο οδικό δίκτυο Ν. Καβάλας», με προϋπολογισμό 400.000,00 €. (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ , απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), ποσό προς δημοπράτηση: 320.260,79€.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-08-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας και το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/2016.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καβάλας μέχρι τις 17-08-2017 ή από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (www.pekavalas.eu) εκτός από το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Συνημμένα έγγραφα:

ΑΔΑΜ Περίληψη και Διακήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προμέτρηση

ΣΑΥ

ΦΑΥ

ΤΕΥΔ