Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνδιοργάνωση της δράσης “ΠΕΡΑΜΕΙΑ 2017”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συνδιοργάνωση της δράσης “ΠΕΡΑΜΕΙΑ 2017”

Εκτύπωση

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας

«ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΠΕΡΑΜΕΙΑ 2017” ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ» ,

ΜΕ   Ε.Φ. 3351,   Κ.Α.Ε. 0844.0013 , ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2,   ΜΕΤΡΟ 2.2   ΚΑΙ   Κ.Ε. 172011023

Ο ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ και η ΠΕ Καβάλας θα συνδιοργανώσουν την πολιτιστική εκδήλωση ΠΕΡΑΜΕΙΑ 2017 στη Ν. Πέραμο Δήμου Παγγαίου, στις 21-25/7/2017 και σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 03/2326 (ΑΔΑ: Ω2Ξ27ΛΒ-Ο9Μ), παρακαλούμε να καταθέσετε οικονομικές προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή. Προσφορές ανυπόγραφες, αόριστες ή υπερβαίνουσες τον προϋπολογισμό θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Παρακαλούμε επίσης να αναγράφεται αναλυτικά στη περιγραφή η τιμολόγηση ανά μονάδα προϊόντος όπου απαιτείται.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή ταχυδρομικώς σε κλειστό φάκελο μέχρι τη Τετάρτη 12/7/2017 στις 13:00 στο Γραφείο 357 ή 362 της ΠΕ Καβάλας και θα φέρουν τα κάτωθι στοιχεία:

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.