Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας

Ενημέρωση | Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί | Προμηθειών & Έργων | Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας των χώρων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

Πρόσκληση για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας των χώρων των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας

Εκτύπωση

1.Έχοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική απόφαση η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού ΠΕ Καβάλας, προτίθεται να αναθέσει το έργο της καθαριότητας των χώρων των Υπηρεσιών της Π.Ε. Καβάλας και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, μέσω πάγιου κατ' αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας, για τη χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-05-2018. Το συνολικό ετήσιο ποσό ανέρχεται στα 80.875,20 ,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και 6.739,60 € μηνιαίως το ανώτερο, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αφού το ποσό είναι υπολογιζόμενο σε δωδεκάμηνη βάση.

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Καβάλας, το αργότερο μέχρι τις 7/7/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ. μ.

3. Κριτήριο επιλογής αναδόχου είναι...

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.